شرکت نرم افزاری نوماتک

ارزش‌های نوماتک

ارزش‌های نوماتک


ما بر پایه باورها و ارزش‌هایمان تا امروز به پیشرفت هایی دست یافته ایم که پایداریمان را تضمین می کند.

نوماتک بر اساس پنج باور "خلاقیت، سادگی، آموزش، یکپارچگی و اعتماد" اعتقاد دارد آنچه که به مشتریان ارائه می‌دهد بهترین راهکار است و مشتریان ما این مسئله را به وضوح در بهبود کسب و کارشان تجربه می کنند.
خلاقیت
خلاقیت

ما به قدرت خلاقیت باور داریم و می‌دانیم تنها نیروی انسانی خلاق است که می‌تواند محصولی را خلاقانه طراحی و تولید کند.


سادگی
سادگی

ساده کردن پیچیدگی‌های کسب‌وکار از رویکردهای اصلی ما و از بارزترین ویژگی‌های نرم‌افزار نوماتک است.


آموزش
آموزش

ما باور داریم آموزش تنها راهی است که می‌توان به وسیله آن نیروی انسانی را توانمند کرد.


یکپارچگی
یکپارچگی

ما باور داریم یکپارچگی مفهومی است که سازمان تنها در صورت درک صحیح آن می‌تواند به اهداف خود برسد.


اعتماد
اعتماد

ما باور داریم شفافیت در معرفی محصول و انجام به موقع تعهدات است که باعث بوجود آمدن اعتماد می شود.