شرکت نرم افزاری نوماتک

SCM یا Supply Chain Management یا مدیریت زنجیره تامین

سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین، شبکه‌ای  از منابع را نمایش داده، به صورت مستمر به‌روز رسانی کرده و قابلیت برنامه ریزی و مدیریت آن را برای ما فراهم می‌کنند. این سیستم‌ها، فرآیندهایی شامل برنامه‌ریزی تقاضا، مدیریت انبار و آنالیز منابع موجود در سازمان را به صورت خودکار  انجام داده و ضمن کاهش هزینه‌های انبارداری، ریسک توقف تولید و کمبود موجودی‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. با یک برنامه دقیق و شفاف که به سامانه‌های فروش و حسابداری هم متصل باشد، مدیران هیچ دغدغه‌ای برای مدیریت منابع و موجودی‌ها نخواهند داشت. 


برخی مزایای بکارگیری SCM در سازمان

قابلیت برنامه ریزی تقاضا، فروش و عملیات به دلیل یکپارچگی با سامانه های حسابداری  و تولید

ایجاد شفافیت در تمام طول زنجیره ارزش محصول

مدیریت  بهینه  موجودی‌ها

پیش بینی فروش و برنامه عملیاتی

چرخه‌های کوتاه‌تر برنامه ریزی موجودی‌ها

پیش بینی و عکس العمل به موقع به تغییرات در فروش و موجودی‌ها

توزیع اطلاعات برای همه ذی نفعان 
راهکار مدیریت زنجیره تامین نوماتک

راهکارهای نرم افزاری نوماتک