فونت شرکت نرم افزاری نوماتک

امکانات ارتباطی


نرم‌افزار اتوماسیون اداری نوماتک تمام امکانات ارتباطی موجود را برای تحقق ساده‌ترین ارتباطات سازمانی رسمی و غیررسمی در نظر گرفته است.


از امکان ایمیل استفاده کنید !‌

• با استفاده از ایمیل سازمانی، نامه‌های الکترونیکی برون‌سازمانی خود را دریافت و ارسال کنید؛
• امکان اتصال به تمام Mail Server و استفاده از Exchange و ... در نرم‌افزار اتوماسیون اداری نوماتک وجود دارد؛
• ایمیل‌های دریافتی را به نامه رسمی تبدیل کنید؛
• و ...


مبادله مستندات سازمانی به کمک فکس

• شما می‌توانید به صورت مستقیم در داخل نرم‌افزار فکس را دریافت و ارسال کنید؛
• فکس را به نامه تبدیل کنید؛
• فکس‌های ارسال‌نشده را پیگیری کنید؛
• و ...


پیام: تعاملات غیررسمی را تسهیل کنید

• از سیستم پیام جهت انجام تعاملات غیررسمی روزمره بدون نیاز به درگیر شدن دبیرخانه استفاده کنید؛
• با استفاده از سیستم پیام پیام‌های حاوی اطلاع‌رسانی‌های سازمانی را به کاربران سیستم ارسال کنید؛
• و ...


از سامانه پیامک بهره بگیرید

در صورت عدم دسترسی به سیستم با تنظیمات خاص از رویدادهای سیستمی مورد نظر خود مطلع شوید.


تحقق مشتری‌مداری: گیشه مکاتبات با ارباب رجوع

• پاسخگوی ارباب رجوع باشید؛
• با امکان ثبت درخواست‌ها و پیگیری اینترنتی، حجم مراجعین خود را کاهش و سرعت خدمت‌رسانی را افزایش دهید؛
• و ...