شرکت نرم افزاری نوماتک

ویژگی‌های نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید


راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک بر اساس رویکردهای تولید شما سفارشی‌سازی می‌شود و می‌تواند به آسانی بر اساس ساختار محصول و ظرفیت‌های تولید و با در نظر گرفتن منابع تولید (منابع انسانی، مواد اولیه، ظرفیت ماشین‌آلات و ...) برنامه‌ریزی تولید را در افق‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت انجام دهد، دستور تولید را برای عملیات روزانه تولید تهیه کند و در صورت نیاز آن را تعدیل کند.

برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد - MRP

بسته به سیاست‌های تولید در هر واحد تولیدی عوامل مختلفی در تعیین نیازمندی‌های مواد دخیل هستند. ممکن است در سطوح کلان، هدف کلی تولید بر اساس مدیریت تقاضای بازار، پیش‌بینی فروش و یا بیشینه ظرفیت‌های موجود ماشین‌آلات در نظر گرفته شده باشد. شما می‌توانید با اتخاذ هر یک از این رویکردها از یک سو در سطوح اجرایی مدیریت خرید، مدیریت انبار (مواد اولیه و محصول نهایی) و تحویل برنامه‌ریزی کنید و از سوی دیگر برنامه تولید را بر این اساس برنامه‌ریزی کنید.
تضمین دسترسی به موقع به مقدار مورد نیاز از مواد اولیه (یا محصول نیمه‌ساخته یا محصولات میانی) که برای ساخت یک محصول نهایی لازم است، وظیفه اصلی برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد – MRP است که محاسبات آن در برنامه تولید انجام می‌شود. راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک به شما کمک می‌کند بر اساس سیاست‌های تولید خود، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را به موقع در اختیار داشته باشید و در عین حال با حفظ سطح انبار، هزینه‌های انبارداری را کاهش دهید.

درخواست دمو


برنامه‌ریزی ظرفیت منابع - CRP

برای ایجاد برنامه تولید لازم است ظرفیت‌های منابع تولید را به مراکز کاری تخصیص دهید. ظرفیت‌های موجود بر اساس زمان آغاز و پایان عملیات، اولویت انجام عملیات، زمان توقف‌ها، میزان استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات ارزیابی می‌شوند و سپس با توجه به نیازمندی‌های ظرفیتی تولید، در محاسبات برنامه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. به این ترتیب راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک به شما کمک می‌کند بر اساس افق‌های برنامه تولید، ظرفیت منابع تولید را به صورت بهینه تخصیص دهید.

درخواست دمو


برنامه‌ریزی بلندمدت

برنامه‌ریزی تولید که محاسبات آن پیش‌تر به صورت دستی انجام می‌شد، کاستی‌های فراوانی داشت؛ یکی از معضلات اصلی دقت پایین برنامه تولید در این حالت است، زیرا عوامل مختلفی بر برنامه تولید تأثیرگذار است که در نظر گرفتن همه آن‌ها به صورت همزمان دشوار است. از سوی دیگر توقف‌های برنامه‌ریزی نشده و عوامل دیگر ممکن است اختلالاتی در فرایند تولید ایجاد کنند که در نتیجه آن برنامه تولید نیازمند تعدیل است.
اساس برنامه تولید در راهکار نوماتک به تناسب سیاست‌های واحد تولیدی می‌تواند متفاوت باشد. ممکن است برنامه تولید بر اساس سفارش‌های مستقیم مشتری یا تقاضای فروش پیش‌بینی شده باشد. همچنین ممکن است از سیاست‌های تولیدی مختلفی در تولید، انبار و فروش استفاده شود. سیاست‌هایی مانند تولید برای انبارش – MTS، تولید سفارشی – MTO، مهندسی براساس سفارش – ETO و ... که هر یک الزامات فرایندی خود را دارد. در هر صورت شما به مبنایی برای برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد و در نتیجه آن صدور دستور خرید مواد اولیه توسط انبار نیاز دارید. راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک راهکاری منعطف است که امکان سفارشی شدن به تناسب فرایند تولید شما را دارد. به این ترتیب می‌توانید برنامه تولید را در افق‌های بلندمدت و میان‌مدت تهیه کنید و نیازمندی‌های تولید را در دوره تخصیص‌داده شده، مشخص کنید.
سپس می‌توانید منابع تولید را با توجه به ظرفیت‌هایی که از پیش در ساختار محصول، مسیرهای تولید، شیفت‌ها و تقویم کاری تعریف شده، به همراه توقف‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده تولید در نظر بگیرید تا برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید را ایجاد کنید. به این ترتیب راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک به شما کمک می‌کند برنامه تولید بلندمدت (یک یا چند ساله) واحد تولیدی خود را محاسبه کنید و به راحتی آن را در بازه‌های زمانی کوچک‌تر، در برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت با جزئیات بیشتر مشاهده کنید.

درخواست دمو


دستور تولید

دستور تولید، یک برنامه اجرایی و دستوری عملیاتی است که براساس برنامه تولید در دوره زمانی کوتاه‌تری تهیه می‌شود. راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید با در نظر گرفتن نیازمندی‌های مواد و نیازمندی‌های ظرفیت واحد تولیدی، محاسبات برنامه‌ریزی تولید را انجام می‌دهد و دستور تولید بر اساس برنامه تولید ایجاد می‌شود. دستور تولید به شما می‌گوید یک واحد تولیدی چه مقدار ماده اولیه را در چه تاریخی برای تحقق برنامه تولید باید در اختیار داشته باشید و از ظرفیت ماشین‌آلات و تجهیزات به چه صورت استفاده کنید تا به بتوانید برنامه تولید را محقق کنید.
وقتی برنامه تولید را به دستور تولید تبدیل می‌کنید، به واسطه دید جزئی‌تری که در دستور تولید وجود دارد، توقف‌های تولید، سفارش‌های لغوشده و هر گونه تغییرات در زمان‌بندی سبب تعدیل در سطح تولید، به‌کارگیری ماشین‌آلات، مواد اولیه و ... می‌شود. به این ترتیب با توجه به نیازمندی‌های مواد، درخواست مواد اولیه (با توجه به سیاست‌های تولید عموماٌ) به انبار داده می‌شود که در صورت عدم موجودی، منجر به صدور درخواست خرید (با مقدار و زمان‌بندی تحویل معین) خواهد شد (در تولیدهای گسسته سفارش‌گذاری بر اساس اندازه دسته محصول تولیدی (lot size) صورت می‌گیرد).
راهکار برنامه‌ریزی و مدیریت تولید نوماتک به شما کمک می‌کند دستور تولید را به صورت عملیاتی بر اساس محاسبات برنامه‌ریزی تولید ایجاد کنید، عملیات و اولویت عملیات برای تولید محصول نهایی را مشاهده کنید، نیازمندی‌های ظرفیتی و مواد اولیه را در اختیار داشته باشید و توقف‌های تولید را در نظر بگیرید.

درخواست دمو