شرکت نرم افزاری نوماتک

کتاب الکترونیکی

کتاب
تحول دیجیتال در صنعت پتروشیمی

تکنولوژی چه نقشی در آینده کسب‌وکار ایفا می‌کند؟ کتاب نوماتک را بخوانید تا با  تأثیرات آینده تکنولوژی بر وظایف عملیاتی و استراتژیک کسب‌وکارها بیشتر آشنا شوید و نقشه راه دقیق‌تری برای تحول دیجیتال کسب‌وکار خود ترسیم کنید. 


دانلود کتاب